GDPR

Genom att kryssa i rutan ger jag Conventius AB mitt samtycke att lagra mina kontaktuppgifter, e-mailkorrespondens, minnesanteckningar, inlämnade uppgifter vid kursdeltagande samt övriga ingångna avtal i sitt affärs- och e-mailsystem. Lagringen av mina personuppgifter pågår tills jag tar tillbaka mitt samtycke. Jag godkänner att Conventius AB kontaktar mig för uppföljning och uppdateringar, via e-mail eller sms. Uppgifter som krävs för fakturering och bokföringstransaktioner sparas så länge bokföringslagen kräver det


För att ta tillbaka ett samtycke eller få besked om vad vi har för uppgifter registrerade på dig, vänligen kontakta Marie Peraic på tel 0736-882444.

Fyll i dina uppgifter och markera med kryss för ditt godkännande

Samtycke GDPR-register

GDPR = General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet personuppgifter för personer inom Europeiska unionen. På ren svenska = Dataskyddsförordningen.

GDPR - Personuppgiftspolicy


Conventius AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror mig dina personuppgifter. Conventius AB har upprättat denna policy för att förtydliga hur vi jobbar med att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning.
Syftet med denna policy är att du ska få veta hur dina personuppgifter behandlas, vad de används till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Conventius AB behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja sina förpliktelser mot dig. Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
När vi samlar in personuppgifter om dig första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.
Vi sätter ett högt värde avseende sekretess och kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Riktlinjer

Conventius AB behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser.
Exempel på uppgifter som registreras på kunder

  • Namn på företag och person
  • Befattning
  • Adress och e-postadress till företaget (eller om personen väljer att delge hemadress)
  • Telefonnummer och/eller mobilnummer
  • Avtal och överenskommelser
  • E-mailkonversationer
  • Minnesanteckningar
Conventius AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på www.conventius.se
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Marie Peraic
0736-882444